XXVII Otwarte Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w tenisie stołowym

Regulamin
XXVI Otwartych Mistrzostw Małopolskiego TKKF w tenisie stołowym
„Kraków 2019”

I. Cel :

1.Popularyzacja dyscypliny tenisa stołowego wśród mieszkańców w Polsce, a w szczególności w województwie małopolskim.
2.Wyłonienie Mistrzów Małopolskiego TKKF (najlepszych tenisistów – amatorów) w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych.

II. Organizatorzy :

* Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF z siedzibą przy ul. Lenartowicza 14 w Krakowie

III. Współorganizatorzy:

* KS „Bronowianka” z siedzibą przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie.

IV. Partnerzy i sponsorzy:

* Ministerstwo Sportu i Turystyki
* Województwo Małopolskie
* Gmina Miejska Kraków

V. Partnerzy medialni :

– Dziennik Polski
– Gazeta Krakowska
– Kurier Małopolskiego TKKF

VI. Termin i miejsce :

Turniej odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2019 r. (niedziela) w dużej hali sportowej KS „Bronowianka” w Krakowie przy ul. Zarzecze 124 a (obok osiedla Widok).

VII. Program :

godz. 8:15 – 9:15 przyjmowanie zgłoszeń i opłat, weryfikacja zawodników
godz. 9:20 – 9:30 otwarcie imprezy
godz. 9:30 – 14:30 gry eliminacyjne i finały
godz. 14:30 – 15:00 podsumowanie wyników, wręczenie nagród i dyplomów.
godz.15:00 zakończenie Mistrzostw

VIII. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

1. Prawo udziału w imprezie mają:
* dzieci, młodzież i dorośli nie zrzeszeni w PZTS,
* czynni zawodnicy IV i V ligi PZTS bez względu na wiek,
* czynni zawodnicy III ligi PZTS, którzy ukończyli 40 rok życia,
* byli zawodnicy I, II i III ligi, którzy nie uczestniczą w rozgrywkach PZTS od 1 stycznia 2018 roku.

2. Wpisowe do zawodów wynosi :
* dzieci i młodzież do lat 15, oraz osoby niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych – 15 zł
* dorośli – 20 zł
* w grach deblowych „open”:
– dla osób dorosłych lub osoby dorosłej i zawodnika do lat 15, wpisowe od pary wynosi 25 zł.
– z udziałem zawodników do lat 15 wpisowe od pary deblowej wynosi 20 zł.

3. Zgłoszenia pisemne lub e-mailem: tkkf@tkkf.com należy kierować do dnia 26. kwietnia 2019 roku pod adresem: Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF w Krakowie ul. Lenartowicza 14 lub telefonicznie pod numer 12. 633-26-62, ewentualnie w miejscu zawodów w dniu imprezy w godz. 8.15 – 9.15 na formularzu – załącznik nr 1.

4. W przypadku wcześniejszego, pisemnego lub e-mailowego zgłoszenia zorganizowanych grup  młodzieży do lat 15 z ognisk TKKF, klubów sportowych itp., od pięciu osób wzwyż, przynajmniej
dwa dni przed zawodami, wpisowe do turnieju wynosić będzie 8 zł od każdego ze zgłoszonych uczestników pod warunkiem, że kwotę tę należy wpłacić na konto Zarządu Wojewódzkiego
Małopolskiego TKKF nr. konta: 13 8591 0007 0021 0050 8955 0001

5. Każdy uczestnik musi mieć aktualne badania lekarskie lub złożyć oświadczenie o stanie zdrowia: (osoby niepełnoletnie na formularzu – załącznik Nr 1, dorośli na liście wpłat uczestników).

6. W przypadku osób niepełnoletnich (do lat 18) każdy uczestnik powinien przedłożyć zgodę obojga rodziców lub opiekuna prawnego na grę w turnieju na formularzu – załącznik nr 2.

IX. Sposób przeprowadzenia turnieju :

1. W grach indywidualnych zawody odbędą się w kategoriach kobiet i mężczyzn.
* kategoria mężczyzn: – do lat 10 (urodzeni w 2009 r. i młodsi),
– 11 – 15 lat (ur. w latach 2008 – 2004),
– 16 – 40 lat (ur. w latach 2003 – 1979),
– 41 – 60 lat (ur. w latach 1978 – 1959),
– seniorzy 60+ (ur. w latach 1958 i starsi),

* Kategoria kobiet – do lat 10 ( ur. w latach 2009 i młodsze),
– 11 – 15 lat (ur. w latach 2008 – 2004),
– 16 – 60 lat (ur. w 2003 – 1959 )
– seniorki 60+ (ur. w roku 1958 i starsze).

Uwaga! Daty urodzenia podane w nawiasach oznaczają początek i koniec danego przedziału wiekowego.

2.W grach zespołowych (deble) zawody odbędą się w kategorii kobiet i mężczyzn systemem „open” (minimum 3 zespoły deblowe).

3. W każdej kategorii wiekowej (mężczyzn) winno być co najmniej 6 zawodników. W przypadku mniejszej ilości zawodników kategorie wiekowe mogą być łączone.

4.Turniej prowadzony będzie zgodnie z przepisami PZTS (piłeczkami organizatorów), system rozgrywek – rosyjski (do dwóch przegranych spotkań i 3 wygranych setów). Pierwszy zawodnik z przodu tabeli wygrywa turniej. W przypadku dużej ilości zgłoszonych zawodników system rozgrywek może ulec zmianie.

X. Sędziowie :

Sędzią głównym zawodów jest sędzia PZTS lub osoba posiadająca uprawnienia sędziowskie wydane przez TKKF. Przy stołach sędziują zawodnicy, którzy nie biorą udziału w danym momencie w grze. Zawodnik wygrywający swoją grę przekazuje piłeczkę do stolika sędziowskiego.

XI. Klasyfikacja końcowa :

1. Indywidualna – ustalona będzie na podstawie zdobytych miejsc – osobno dla każdej kategorii i grupy wiekowej.

2. Zespołowa w grach deblowych, ustalona na podstawie zdobytych miejsc.

3. Drużynowa – za najliczniejszy udział zawodników danej ekipy w Mistrzostwach Małopolskiego TKKF.

XI. Nagrody :

1.Indywidualne: za miejsca I-III okolicznościowe medale, statuetki lub nagrody rzeczowe i dyplomy, w zależności od możliwości finansowych organizatora. (Za miejsca IV dyplomy)

2. W grach deblowych za miejsca I-IV statuetki lub nagrody rzeczowe i dyplomy.(Za miejsca IV dyplomy).

3. Najmłodszy i najmłodsza zawodniczka Mistrzostw otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy.

4. Za najliczniejszy udział w Mistrzostwach trzy najliczniejsze ekipy otrzymują puchary lub statuetki i dyplomy.

XII. Zasady finansowania :

1. Koszty związane z przeprowadzeniem turnieju pokrywają organizatorzy .

2. Koszty dojazdu i wyżywienia pokrywają uczestnicy we własnym zakresie .

XIII. Badania lekarskie i ubezpieczenie:

1.Każdy uczestnik turniejów, prowadzonych przez Małopolskie TKKF, musi mieć aktualne badania lekarskie lub wypełnione oświadczenie o stanie zdrowia na formularzu nr 1.

2.Osoby niepełnoletnie muszą mieć aktualne badania lekarskie lub wypełnione oświadczenie o stanie zdrowia, podpisane przez obojga rodziców lub prawnego opiekuna na formularzu nr 2.

3.Organizator ubezpiecza wszystkich uczestników turnieju od nieszczęśliwych wypadków w zakresie NNW, każdy uczestnik może się dodatkowo ubezpieczyć na swój koszt.

4.Organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane złym stanem zdrowia zawodników, każdy startuje na swoją odpowiedzialność.

XIV. Postanowienia końcowe :

1. Uczestników obowiązuje strój i obuwie sportowe.

2. Uczestników turniejów obowiązują zasady „fair play”

3.Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas zawodów.

4.Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów.

5.Uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z regulaminem.

6.Za zachowanie osób niepełnoletnich odpowiadają ich opiekunowie.

7.Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody wyrządzone z własnej winy.

8.Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją turnieju, nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.

9.Uczestnicy turnieju podpisując listę startową akceptują niniejszy regulamin oraz poniższą klauzulę:
* zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moja osobą mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i Internet.
* wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w związku z organizacją cyklu Otwartych Turniejów „Grand Prix” – Cztery Pory Roku i Mistrzostw
Małopolskiego TKKF w tenisie stołowym oraz otrzymałam/otrzymałem informację, że:
– dostęp do tych danych będzie miał wyłącznie Administrator, którym jest Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF w Krakowie, ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, tel./fax 12/633-26-62, e-mail: tkkf@tkkf.com ,
– posiada Pani/Pan (i swojego dziecka) prawo dostępu do karty zgłoszenia, w której są podane dane osobowe, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
– podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny,
– podanie danych jest warunkiem niezbędnym, by uwzględnić Panią/Pana do wzięcia udziału w Cyklu Otwartych Turniejów „Grand Prix” Małopolskiego TKKF „Cztery Pory Roku” w tenisie stołowym.

10.Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas zawodów rozstrzyga sędzia główny Turnieju.

11.Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.

12.Niniejszy Regulamin oraz bieżące informacje i wyniki Mistrzostw będą dostępne na stronie internetowej Małopolskiego TKKF: www.tkkf.com i na facebooku: www.facebook.com/MTKKF

Zarząd Wojewódzki
Małopolskiego TKKF
w Krakowie

Załączniki:

You May Also Like