Historia

Historia TKKF na ziemi tarnowskiej w latach 1975-1998.

W wyniku reorganizacji administracyjnej kraju w dniu 27 czerwca 1975 r. na Zjeździe Założycielskim z udziałem delegatów Ognisk z terenu nowo powstałego województwa tarnowskiego powołano Wojewódzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, którego Prezesem został Mieczysław Sobol. Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Lesław Czerkas. Przyjęto do realizacji bogaty program, którego podstawowym celem było objecie rekreacją fizyczną jak najszerszej rzeszy mieszkańców województwa , a w szczególności pracowników przedsiębiorstw przemysłowych, instytucji państwowych i mieszkańców osiedli. Dużą popularnością w tych latach cieszył się ” Spływ Kajakowy Dolnym Dunajcem” organizowany przez Ognisko TKKF Metalowiec i Promyk..
Działalność rozpoczęliśmy z 29 ogniskami.

Na II Wojewódzkim Zjeździe TKKF w dniu 17.02.1977r. Prezesem zostaje Adolf Prosowicz. Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Kazimierz Witos. Jest to okres nowych inicjatyw i pomysłów. Szczególną uwagę zwrócono na rozwój stałych zespołów ćwiczebnych , w tym czasie działało ich ponad 130. Niewątpliwym sukcesem w skali kraju było powołanie zespołu profilaktyczno-leczniczego przy Ognisku TKKF ” Senior”, który po dzień dzisiejszy
z powodzeniem podtrzymuje sprawność osób w wieku starszym. Ważną formą programową były środowiskowe imprezy sportowo-rekreacyjne . Każde ognisko przyjęło plan zorganizowania przynajmniej jednej imprezy w ciągu miesiąca na terenie swojego działania. Na stałe do kalendarza weszły „Sportowe Niedziele z TKKF” organizowane w dni wolne od pracy w ośrodkach wypoczynku świątecznego w Ostrowie/ n Dunajcem, Chodenicach n/Rabą, Chotowej, Jaworzu. Do popularności tej akcji przyczyniły się ogniska z terenu Tarnowa: Azoty, Metalowiec, Tamel, Grom, Grosik, Promyk z terenu Debicy: WUCH, Młodość, Stomil z terenu Bochni Raba, Promień .

Przy współpracy z Zarządem Wojewódzkim TKKF w Nowym Sączu od 1978 r organizowana była ” Sztafeta Pamięci ” z Zakopanego do Pogórskiej Woli , zaś w 1979 r. zorganizowano
” I Narciarski Bieg Tarnowian” , który również doczekał się tradycji. Imprezy te odbywały się przy znaczącej pomocy takich ognisk jak: Delfin, Parkowa, Grom , Grosik. Na uwagę zasługują imprezy i akcje sportowe takie jak: – Wojewódzkie Zloty Ognisk TKKF i Zakładów Pracy organizowane co roku przez inne ogniska z terenu Bochni, Brzeska, Dębicy, Radomyśla Wielkiego i Tarnowa. Dużym powodzeniem cieszyły się turnieje piłki nożnej drużyn niezrzeszonych szkół podstawowych i oldboyi organizowane przy dużym zaangażowaniu Ogniska TKKF ” Metalowiec ” , turnieje tenisa ziemnego dla niezrzeszonych organizowane przez Wojewódzkie TKKF , kometki, piłki siatkowej organizowane przez Ognisko TKKF ” Azoty” , tenisa stołowego, piłka nożna w naszym osiedlu prowadzone przez Ognisko TKKF ” Maraton ” , Igrzyska Młodzieży Pracującej, konkurs 500 lodowisk w którym udział brały prawie wszystkie ogniska osiedlowe. Szeroko rozpowszechnione było zdobywanie Powszechnej Odznaki Sportowej w czołówce znajdowało się Ognisko TKKF ” WUCH ” z Dębicy , oraz odznaki rekreacyjnej ” Już pływam „propagowane przez ognisko TKKF ” Delfin” . W latach 1977 – 1980 działały 63 ogniska.

III Wojewódzki Zjazd TKKF w dniu 24.10.1981 r. ponownie na Prezesa wybiera Adolfa Prosowicza. Przewodniczącą Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej zostaje Danuta Kapustka.
W związku ze zmianą miejsca zamieszkania odchodzi Prezes Prosowicz a pełnienie obowiązków Prezesa powierzono Kazimierzowi Kijakowi. W uznaniu za dotychczasową działalność w rozwoju sportu i rekreacji wśród załóg pracowniczych , mieszkańców miast
i osiedli – zakłady pracy z terenu miasta i województwa oraz związki zawodowe ufundowały Wojewódzkiemu Zarządowi Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Tarnowie sztandar. Przekazania Sztandaru w czasie obrad ” III Zjazdu Towarzystwa w dniu 24 października 1981 r. dokonał Jan Zięba – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w Tarnowie. Podstawową formą działalności programowej w ogniskach TKKF są w dalszym ciągu sprawdzone imprezy sportowo- rekreacyjne oraz stałe zespoły ćwiczebne. Dużą popularnością zaczynają cieszyć się nowe formy zespołów ćwiczebnych takich jak : Karate, Aikido, Aikibudo, Joga, Tai Chi, Qi Gong, Kung-Fu. Popularne staje się bieganie szeroko propagowane przez TKKF, przy Zarządzie zawiązuje się Klub Biegacza, oraz tworzy się stały punkt biegania w parku strzeleckim zorganizowany przez Ognisko TKKF „Delfin”. Ognisko TKKF ” Szarotka ” w Radomyślu Wielkim
z Prezesem Jackiem Koziołem na czele organizuj w 1980 r ” Ogólnopolski Mały Maraton” , organizowany po dzień dzisiejszy. Kilka lat później w 1985 r Ognisko TKKF ” Sokół” z inicjatywy Prezesa Adama Malagi organizuje ” Bieg Ziemi Brzeskiej ” , który na stałe wszedł do kalendarza imprez biegowych. W latach 1981-1985 działa 65 ognisk.

W dniu 27 lutego 1986 r. obraduje IV Wojewódzki Zjazd . Prezesem zostaje Henryk Rajczyk. Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Kazimierz Gołąb. W czasie obrad Towarzystwo nasze za dotychczasową działalność w krzewieniu idei sportu masowego
i rekreacji fizycznej zostaje odznaczone „Medalem za zasługi dla miasta Tarnowa” Aktu dekoracji dokonał Adolf Biedroń – V-ce Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Tarnowie oraz Złotą Odznaką Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów. Jednym z elementów aktywizacji ognisk TKKF było prowadzenie od 1979 r. współzawodnictwa w kategorii ognisk regulaminowych i statutowych. Wśród ognisk regulaminowych między sobą rywalizowały : Azoty, WUCH, Metalowiec, wśród statutowych w osiedlach mieszkaniowych: Delfin, Sokół, Raba, Gumniska, Maraton , wśród statutowych przy zakładach pracy : Promień, Tamel, Wirusek, Refleks, Grosik, Grom. Popularne stają się zawody narciarskie organizowane w Piwnicznej przez Ognisko TKKF ” Delfin ” i ” Parkową ” oraz na Kamionnej organizowane przez Ognisko TKKF ” Promień” . W latach 1986 – 1990 działa 56 ognisk.

V Wojewódzki Zjazd obraduje w dniu 17 czerwca 1990 r. Prezesem zostaje Kazimierz Kijak. Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ponownie Kazimierz Gołąb. Rozpoczyna się trudny okres dla naszego Towarzystwa . Brak środków finansowych spowodował rezygnację z wielu imprez sportowo- rekreacyjnych , których notuje się stały spadek. Najbardziej stabilną działalnością w ogniskach są stałe zespoły ćwiczebne. Dobrze radzą sobie ogniska posiadające własną bazę sportową: W latach 1991 – 1995 na terenie województwa działało 49 ognisk.

W dniu 28 stycznia 1995 r. obraduje VI Zjazd TKKF, który na Prezesa wybiera ponownie Kazimierza Kijaka. Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej zostaje Stanisław Bryl. Po okresie przemian społeczno-gospodarczych w kraju sytuacja Towarzystwa uległa pewnej stabilizacji. Obecnie działa 32 ogniska , które realizują działania w zakresie upowszechniania rekreacji ruchowej poprzez działalność imprezową , szkoleniową, stałe zespoły ćwiczebne dla dzieci , młodzieży, dorosłych i starszych. W szybkim tempie rozwijają się stałe zespoły ćwiczebne piłki siatkowej , halowej piłki nożnej, tenisa ziemnego, aerobicu, gimnastyk wyszczuplających , samoobrony, tańca. Dużą popularnością cieszyły się rozgrywki ligi piłki siatkowej prowadzone przez Ognisko TKKF ” Azoty” oraz halowej piłki nożnej prowadzone przez Ognisko TKKF ” Legiony”.
W 1997 r. przypadł jubileusz 40-lecia naszego Towarzystwa. Ognisko TKKF „Raba” w Bochni z Prezesem Tadeuszem Mytnikiem na czele organizuje 30 sierpnia 1997r. Jubileuszowe obchody w Kopalni Soli w Komorze Ważyn . Były one okazją
do uhonorowania działaczy i sympatyków naszego Towarzystwa. Wielu z nich otrzymało wydany na tą okazję medal 40-lecia TKKF. Za całokształt działalności Towarzystwo nasze zostało odznaczone Odznaką Zasłużony dla Województwa Tarnowskiego. Aktu dekoracji sztandaru dokonał Wojewoda Tarnowski Pan Wiesław Woda.

W październiku 1997 r. zmarł Prezes Kazimierz Kijak pełnienie obowiązków Prezesa powierzono Krzysztofowi Czyżowi. W latach 1995 – 1997 działa 32 ogniska .

W dniu 25 czerwca 1998 r. obraduje VII Wojewódzki Zjazd. Prezesem zostaje Krzysztof Czyż. Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Krystyna Rzeszótko. Jest to okres wprowadzania reform i trudnej sytuacji dla Towarzystwa. Główny nacisk Towarzystwo kładzie na umocnienie ognisk , przygotowanie ich do samodzielnego działania i pozyskiwania środków na działalność programową . Czyni starania do powołania zarządów powiatowych w Bochni, Brzesku, Tarnowie i Dąbrowie Tarnowskiej. Obecnie działa 33 ogniska.

Historię Wojewódzkiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej tworzyli działacze , instruktorzy, trenerzy, sponsorzy i sympatycy , którzy przy symbolicznych nakładach finansowych dali społeczeństwu szeroką i atrakcyjną ofertę programową – wypoczynek, relaks, zdrowie i sprawność poprzez tysiące masowych akcji i imprez sportowo – rekreacyjnych oraz stałych zespołów ćwiczebnych.

Działacze Ci w latach 1975 – 1998 zostali uhonorowani odznaczeniami i wyróżnieniami.
Złote Odznaki Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej otrzymało – 21 osób
Srebrne – 33 osoby
Brązowe – 27 osób
Złote Honorowe Odznaki TKKF otrzymało – 234 osoby
Srebrne – 277 osób
Brązowe – 1002 osoby
Zasłużonego Działacza TKKF otrzymało 28 osób.
Medale XX- Lecia TKKF – 17 osób
Medale 40-lecia – 160 osób.

Musimy także pamiętać, że nasza działalność była możliwa dzięki pomocy i wsparciu Zarządu Głównego TKKF, Urzędu Wojewódzkiego WKFiT, samorządów lokalnych oraz sponsorów.

Baza Sportowo-rekreacyjna TKKF w latach 1975-1998.

Ognisko TKKF ” Sokół ” w Brzesku posiada Dom Kultury Fizycznej z cztero torową kręgielnią zautomatyzowaną , zaplecze do prowadzenia działalności świetlicowej, dobrze wyposażoną siłownię oraz kort tenisowy.
Specjalizuje się w organizowaniu imprez kręglarskich formie lig zakładów pracy i ogólnopolskich turnieji kręglarskich. Reprezentacja Ogniska TKKF „ Sokół „:
od wielu lat z powodzeniem bierze udział w I ligowych rozgrywkach kręglarskich.

Ognisko TKKF ” Raba ” w Bochni posiada ośrodek rekreacyjno -wypoczynkowy z 25 ekologicznymi domkami campingowymi , z zespołem boisk uniwersalnych oraz urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi dla dzieci – placem zabaw i świetlicą. Ośrodek jest systematycznie modernizowany , dzięki dużemu zaangażowaniu działaczy Ogniska i pomocy władz samorządowych. Organizuje imprezy dla dzieci , Sportowe Niedziele , Zloty TKKF i UKS.

Ognisko TKKF ” Ostroga” w Tarnowie – powstało z inicjatywy miłośników jazdy konnej .
W czasach swojej świetności prowadziło naukę jazdy, zajęcia z hipoterapii oraz przez kilka lat organizowało w Bieszczadach ” wczasy w siodle „. Ognisko posiadało 30 koni. Stajnie i tereny rekreacyjne dzierżawiło.

Ognisko TKKF ” Promień” w Bochni posiada 3 – stopniowy wyciąg narciarski orczykowy na stoku Góry Kamionnej k/ Żegociny. Specjalizuje się w organizowaniu imprez zimowych.

Ognisko TKKF ” Delfin” przez wiele lat dysponowało profesjonalnym sprzętem motorowodnym
i zimowym. Organizowało „ Narciarskie Biegi Tarnowian” oraz slalomy narciarskie. Ponadto wyspecjalizowało się w organizowaniu zawodów w strzelaniu z broni kulowej i pneumatycznej.

Ogniska TKKF na ziemi tarnowskiej w latach 1975 – 1998

 Lp.
Nazwa Ogniska TKKF
Miejscowość
Prezesi Ognisk
1
Atalanta
Tarnów
Piotr Wróbel
2
Atlas
Tarnów
Włodzimierz Tyka
3
Azoty
Tarnów
Kazimierz Kijak, Stanisław Bryl
4
Bankowiec
Tarnów
Henryk Cieśla, Ryszard Cetera, Stanisław Stoliński, Bogusław Zając
5
Błądzące Prady
Tarnów
Józef Górka
6
Brzeskie
Brzesko
Michał Mikuliński
7
Cegiełka
Tarnów
marian Kiwior
8
Cenzorek
Tarnów
Krzysztof Gołąb
9
Ceramika
Wola Rz.
Józef Zięcina
10
Chemik
Tarnów
Róża Jarno, Jan Kędzior
11
Chemobudowa
Tarnów
Karol Plebanek
12
Ciepłownik
Tarnów
Renata Ogrodnik, Adam Dębosz
13
Dąbrowa Tranowska
(zmiana nazwy na) Sami Swoi
Dąbrowa Tarnowska
Stanisław Jastrząb, Tomasz Pawlik, Ryszard Mac
14
Delfin
Tarnów
Kazimierz Kacer
15
Elektron
Dąbrowa Tarnowska
Józef Tabor
16
Eskulap
Tarnów
Edward Wawrykiewicz
17
Fabryka Opakowań Blaszanych
(zmiana nazwy na) Blaszanka
Brzesko
Jan Szyszka,
Andrzej Milewski
18
Gazownik
Tarnów
Stanisław Kaczmarczyk,
Barbara Kita
19
Gliny
Tarnów
Marek Fudala
20
Górnik
Koszyce Wielkie
Paweł Gawron
21
Granit
Brzesko
Bochnia
Tadeusz Majewski, Roman Nowak, Roman Olesiński
22
Grom
Tarnów
Danuta Kapustka,
Zbigniew Klimczak
23
Grosik
Tarnów
Zofia Skóra
24
Gryf
Brzesko
Leszek Gurgul
25
Gumniska
Tarnów
Tadeusz Kaleta, Andrzej Bielak
26
Gwarek
Brzesko
Adam Potępa, Anna Cichońska
27
Hopferek
Dąbrowa Tarnowska
Piotr Sacha, Lilianna Płazińska, Kazimierz Golemo
28
Huta Szkła
Gospodarczego
Tarnów
Bogusław Niedzielski
29
Iglopol
Tarnów
Tadeusz Witek
30
Iskra
Tarnów
Stanisław Kornaś, Józef Marszałek, Marek Nytko, Krzysztof Gucwa
31
Jemioła
Bochnia
Tadeusz Majewski
32
Junak
Tarnów
Zbigniew Kieras, Jan Sądowicz, Bogusław Ryndak
33
Klakson
Tarnów
Krystyna Biela
34
Kocher
Brzesko
Eugeniusz Kaczmarczyk , Franciszek Kaczmarczyk, Adam Szafarski
35
Komitet Blokowy
Tarnów
Marian Grędys
36
Koziołki
Brzesko
Janusz Dubiński
37
Kurierek
Tarnów
Kazimierz Trucha
38
Legiony
Tarnów
Janusz Kras
39
Lokator
Dębica
Bogdan Mazur, Grażyna Rymut, Mieczysław Stręk
40
Lotos
Tarnów
Krzysztof Giemza
41
Maraton
Tarnów
Jerzy Trzepla
42
Maraton
Brzesko
Eugeniusz Bednarczyk
43
Merkury
Tarnów
Tadeusz Pierzchała
44
Metalowiec
Tarnów
Jerzy Uniłowski, Wiesław Sapa
45
Młodość
Dębica
Władysław Szpara, Krzysztof Urban, Stanisław Skawiński
46
Ogrodowa
Brzesko
Józef Okas
47
Ostroga
Tarnów
Zbigniew Smagacz, Artur Wałęga
48
Parkowa M-2
Tarnów
Antoni Jędzrzejowski
49
Precedens
Tarnów
Antoni Kura, Kazimierz Solak, Tadeusz Szebla, Marek Wojtasik, Marek Sobol
50
Promień
Bochnia
Mieczysław Balicki
51
Promyk
Tarnów
Józef Jędryka
52
Pustków
(zmiana nazwy na)
Laminat
Pustków
Jerzy Berduszek, Jan Kitrys
53
Rejon Dróg Publicznych
Dąbrowa Tarnowska
Jerzy Kapusta
54
Relaks
Brzesko
Stanisław Kural
55
Relaks, Refleks
Tarnów
Zdzisław Kłęk, Eugenia Wójcik
56
Relax
Bochnia
Stefan Wątroba
57
Rol-Pek
Tarnów
Janusz Księżyk
58
Rywal
Tarnów
Leszek Martyka, Tadeusz Babiarz, Marek Matraj, Krzysztof Wroński
59
Semafor
Tarnów
 
60
Senior
Tarnów
Władysław Czarnecki
61
Sokół
Brzesko
Stanisław Stoliński, Adam Malaga
62
Sprawność
Niedomice
Mariusz Piekarz, Krystian Solak
63
Starówka
Tarnów
Józef Macheta
64
Stomil
Dębica
Stanisław Kosiński
65
Strusina
Tarnów
Ignacy Targosz
66
Strzemię
Tarnów
Wiesław Szczupak
67
Szarotka
Radomyśl
Jacek Kozioł, Dariusz Procki, Małgorzata Cichoń
68
Szczucin
(zmiana nazwy na)
Wiślanie
Szczucin
Leszek Ożóg, Jacek Majewski, Antoni Czapla
69
Ścieżka
Tarnów
Władysław Kaczmarczyk, Kazimierz Skóra
70
Tamel
Tarnów
Emil Wzorek, Krzysztof Zarębski
71
Tarnokop
(zmiana nazwy na)
Kometka
Tarnów
Maria Wąsik, Tadeusz Słowik
72
Temida
Tarnów
Bogusław Kierpiec
73
TKS „Karate”
Tarnów
Bernard Twaróg, Wiesław Gwizd
74
Tuchowianka
Tuchów
Zygmunt Winko
75
Wirusek
Tarnów
Halina Wójcik, Maria Kolak, Elżbieta Sas
76
WPK
Tarnów
Jan Bielecki, Krzysztof Sieniawski
77
Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych
(zmiana nazwy na)
Dunajec
Bogumiłowice
Zbigniew Siedlik
78
Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych
Dębica
Tadeusz Żaba, Władysław Czapraga, Stanisław Sidor
79
Zagłoba
Tarnów
Adam Barczyk
80
Zakład Energetyczny
Tarnów
Stanisław Roik
81
Zodiak
Tarnów
Barbara Błaszczyk, Anna Motyka
82
Zespół Opieki Zdrowotnej
Dąbrowa Tarnowska
Marian Leżoń, Michał Surynt
83
Zryw
Tarnów
Marian Szafran, Marian Szatko
84
ZSMP Bochnia
(zmiana nazwy na)
Raba
Bochnia
Tadeusz Mytnik, Kazimierz Bacik

Wojewódzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
w Tarnowie w latach 1975 – 1998 .
Składy Członków Prezydium

 

I Zjazd
27.06.1975
Mieczysław Sobol
prezes
Kadencja do 1977 r.  
Kazimierz Kijak
v-prezes
   
Henryk Rajczyk
v-prezes
   
Eugeniusz Romaniewski
sekretarz
   
Stanisław Stoliński
skarbnik
   
Klaudyna Opałko
członek
   
Czesław Tobera
członek
   
Włodzimierz Wojciechowski
członek
   
Ryszard Wójcik
członek

 

II Zjazd
17.02.1977
Adolf Prosowicz
prezes
Kadencja do 1981r.  
Kazimierz Kijak
v-prezes
   
Henryk Rajczyk
v-prezes
   
Czesław Tobera
v-prezes
   
Antoni Jędrzejowski
sekretarz
   
Stanisław Stoliński
skarbnik
   
Jerzy Klimczak
członek
   
Eugeniusz Konieczny
członek
   
Barbara Ocytko
członek
   
Stanisław Sidor
członek
   
Mieczysław Sobol
członek

 

III Zjazd
24.10.1981
Adolf Prosowicz
/do 1983 r./
prezes
Kadencja do 27.02.1986 r.  
Kazimierz Kijak
/od 1983 do 1986 r./
prezes
   
Kazimierz Kijak
/do 1983 r./
v-prezes
   
Antoni Jędrzejowski
v-prezes
   
Henryk Rajczyk
sekretarz
   
Stanisław Stoliński
skarbnik
   
Mieczysław Balicki
członek
   
Stanisław Bryl
członek
   
Maria Jarosz
członek
   
Stanisław Kural
członek
   
Stanisław Sidor
członek
   
Mieczysław Sobol
członek

 

IV Zjazd
27.02.1986
Henryk Rajczyk
prezes
Kadencja do 17.06.1990 r.  
Antoni Jędrzejowski
v-prezes
   
Kazimierz Kijak
v-prezes
   
Mieczysław Balicki
sekretarz
   
Zofia Skóra
skarbnik
   
Andrzej Baryłecki
członek
   
Stanisław Bryl
członek
   
Jerzy Klimczak
członek
   
Stanisław Kural
członek
   
Stanisław Sidor
członek
   
Stanisław Stoliński
członek

 

V Zjazd
17.06.1990
Kazimierz Kijak
prezes
Kadencja do 17.06.1990 r.  
Antoni Jędrzejowski
v-prezes
   
Henryk Rajczyk
v-prezes
   
Mieczysław Balicki
sekretarz
   
Zofia Skóra
skarbnik
   
Stanisław Bryl
członek
   
Władysław Gajda
członek
   
Kazimierz Kacer
członek
   
Jacek Kozioł
członek
   
Adam Malaga
członek
   
Stanisław Sidor
członek

 

VI Zjazd
28.01.1995
Kazimierz Kijak
/do 1997 r./
prezes
Kadencja do 25.06.1998 r.  
Krzysztof Czyż
/od 1997 – 1998 r./
prezes
   
Krzysztof Czyż
/do 1997 r./
v-prezes
   
Antoni Jędrzejowski
v-prezes
   
Henryk Rajczyk
v-prezes
   
Stanisław Korna¶
sekretarz
   
Zofia Skóra
skarbnik
   
Mieczysław Balicki
członek
   
Janusz Kras
członek
   
Adam Malaga
członek
   
Stanisław Sidor
członek

 

VII Zjazd
25.06.1998
Krzysztof Czyż
prezes
Kadencja do 22.05.1999r.  
Janusz Kras
v-prezes
   
Antoni Jędrzejowski
v-prezes
   
Stanisław Korna¶
sekretarz
   
Zofia Skóra
skarbnik
   
Stanisław Bryl
członek
   
Kazimierz Kacer
członek
   
Adam Malaga
członek
   
Tadeusz Mytnik
członek

 

 

I Zjazd Delegatów Ognisk TKKF
Założycieli Tarnowskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej – Tarnów 22.05.1999r.

I Zjazd

22.05.1999

Krzysztof Czyż

Prezes

Kadencja do 10.10.2003 r

 

Janusz Kras

V-ce Prezes

 

 

Antoni Jędrzejowski

V-ce Prezes

 

 

Elżbieta Sas

Sekretarz

 

 

Stanisław Bryl

Skarbnik

 

 

Kazimierz Bagnicki

Członek Zarządu

 

 

Zbigniew Siedlik

Członek Zarządu

 

 

Zofia Skóra

Członek Zarządu

 

 

Andrzej Stanczykiewicz

Członek Zarządu

 

II Zjazd Delegatów Ognisk TKKF
Tarnowskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej – Tarnów 10.10.2003 r.

II Zjazd

10.10.2003

Krzysztof Czyż

Prezes

Kadencja do 21.06.2006 r

 

Janusz Kras

V-ce Prezes

 

 

Stanisław Kornaś

Sekretarz

 

 

Elżbieta Sas

Skarbnik

 

 

Kazimierz Bagnicki

Członek Zarządu

 

 

Antoni Jędrzejowski

Członek Zarządu

 

 

Kazimierz Kacer

Członek Zarządu

 

 

Zbigniew Siedlik

Członek Zarządu

 

 

Robert Stochmal

Członek Zarządu

III Zjazd Delegatów Ognisk TKKF
Tarnowskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej – Tarnów 21.06.2006 r.

III Zjazd

21.06.2006

Krzysztof Czyż

Prezes

Kadencja do 26.06.2010 r

 

Janusz Kras

V-ce Prezes

 

 

Kazimierz Bagnicki

Sekretarz

 

 

Kazimierz Kacer

Skarbnik

 

 

Wiesław Gwizd

Członek Prezydium

 

 

Mateusz Muniga

Członek Zarządu

 

 

Krzysztof Niemiec

Członek Zarządu

 

 

Robert Stochmal

Członek Zarządu

 

 

Magdalena Warzała

Członek Zarządu

IV Zjazd Delegatów Ognisk TKKF
Tarnowskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej – Tarnów 26.06.2010 r.

IV Zjazd

26.06.2010

Krzysztof Czyż

Prezes

Kadencja do 15.05.2014 r

 

Janusz Kras

V-ce Prezes

 

 

Kazimierz Bagnicki

Sekretarz

 

 

Kazimierz Kacer

Skarbnik

 

 

Wiesław Gwizd

Członek Prezydium

 

 

Marian Król

Członek Zarządu

 

 

Aleksander Molczyk

Członek Zarządu

 

 

Mateusz Muniga

Członek Zarządu

 

 

Krzysztof Niemiec

Członek Zarządu

V Zjazd Delegatów Ognisk TKKF
Tarnowskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej – Tarnów 15.05.2014 r.

V Zjazd

15.05.2014

Krzysztof Czyż

Prezes

Kadencja do 16.05.2018 r

 

Wiesław Gwizd

V-ce Prezes

 

 

Kazimierz Bagnicki

Sekretarz

 

 

Kazimierz Kacer

Skarbnik

 

 

Janusz Kras

Członek Prezydium

 

 

Magdalena Kwiek

Członek Zarządu

 

 

Aleksander Molczyk

Członek Zarządu

 

 

Mateusz Muniga

Członek Zarządu

 

 

Krzysztof Niemiec

Członek Zarządu

VI Zjazd Delegatów Ognisk TKKF
Tarnowskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej – Tarnów 16.05.2018 r.

VI Zjazd

16.05.2018

Krzysztof Czyż

Prezes

 

 

Kazimierz Kacer

V-ce Prezes

 

 

Kazimierz Bagnicki

Sekretarz

 

 

Aleksander Molczyk

Skarbnik

 

 

Mateusz Muniga

Członek Prezydium

 

 

Urszula Bobrowska

Członek Zarządu

 

 

Bogdan Czernecki

Członek Zarządu

Biuro TKKF uprzejmie prosi o zgłoszenie poprawek lub uzupełnienie przedstawionego materiału dotyczącego historii ognisk TKKF na ziemi tarnowskiej.