Statut – archiwum

STATUT TARNOWSKIEGO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ – rok 1999

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.
§ 1. Stowarzyszenie kultury fizycznej działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę ” TARNOWSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ” w Tarnowie, zwane dalej „Tarnowskie TKKF”.
§ 2. Siedziba Tarnowskiego TKKF jest Tarnów, a terenem działania miasto Tarnów i powiat Tarnowski. Tarnowskie TKKF może posiadać ośrodki rekreacyjno – sportowe i turystyczne.
§ 3. Tarnowskie TKKF jest związkiem stowarzyszeń kultury fizycznej i posiada osobowo¶ć prawną. Tarnowskie TKKF jest dobrowolnym , samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Tarnowskie TKKF samodzielnie określa swoje cele, program działania i strukturę organizacyjną oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące swojej działalności.
§ 4. Tarnowskie TKKF jest organizacją społeczną powołaną w celu popularyzowania i organizowania wszelkiego rodzaju form rekreacji fizycznej i sportu oraz zrzeszania stowarzyszeń kultury fizycznej w celu prowadzenia wspólnych przedsięwzięć w zakresie rekreacji fizycznej , sportu i turystyki.
§ 5. Tarnowskie TKKF może być członkiem wojewódzkich i krajowych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym charakterze.
§ 6. Tarnowskie TKKF opiera swoją działalność na pracy społecznej osób zrzeszonych w stowarzyszeniach kultury fizycznej będących członkami Tarnowskiego TKKF. Do prowadzenia swoich spraw Tarnowskie TKKF może zatrudniać pracowników, powierzać swym członkom i innym osobom wykonywanie czynności zleconych jak również zatrudniać funkcyjnych członków Zarządu.
§ 7. Tarnowskie TKKF działa na podstawie ustawy o kulturze fizycznej , ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
§ 8. Tarnowskie TKKF używa godła, flagi, barw oraz pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.

Rozdział 2. Cel i środki działania.
§ 9. Celem Tarnowskiego TKKF jest:
1) upowszechnianie wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej ( fizycznej ) i profilaktyki zdrowotnej,
2) krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu oraz rozwijanie działalności zmierzającej do utrzymywania i podnoszenia sprawności fizycznej osób starszych, dorosłych, młodzieży i dzieci.
3) Upowszechnianie i rozwijanie masowego wypoczynku rekreacyjnego.
§ 10. Tarnowskie TKKF realizuje swoje cele poprzez:
1) zrzeszanie stowarzyszeń kultury fizycznej w celu podejmowania wspólnych przedsięwzięć w zakresie rekreacji ruchowej.
2 ) koordynowanie działań swych członków, udzielanie im pomocy organizacyjnej, programowej a także w miarę możliwości finansowej,
3 ) uczestniczenie w procesie rozwoju kultury fizycznej , upowszechniania rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej,
4 ) wspomaganie i inicjowanie działań mających na celu tworzenie dogodnych warunków do uczestniczenia w kulturze fizycznej oraz wszelkich formach aktywnego wypoczynku, opracowywanie nowych form działalności programowej,
5 ) organizowanie różnego rodzaju zespołów o charakterze sportowo-rekreacyjnym , specjalistycznym i kulturalno-rozrywkowym,
6 ) organizowane masowych imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
7 ) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie rekreacji fizycznej zrzeszonych Ognisk TKKF,
8 ) prowadzenie informacji o działalności Tarnowskiego TKKF i zrzeszonych Ognisk lub innych stowarzyszeń,
9 ) prowadzenie działalności wydawniczej , w szczególności o tematyce sportowo- rekreacyjnej
10) organizowanie i prowadzenie poradnictwa w zakresie kultury fizycznej, organizowanie konferencji, seminariów oraz inicjowanie i wspomaganie prac naukowo-badawczych w powyższym zakresie,
11) organizowanie i prowadzenie kursów w celu szkolenia instruktorów , organizatorów, wykładowców oraz sędziów dla potrzeb rekreacji ruchowej, 12) organizowanie i prowadzenie ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych, sportowych, metodyczno-szkoleniowych, wypożyczalni sprzętu sportowo- turystycznego a także towarzysząca im działalność usługową,
13) prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie lub poprzez udział w innych podmiotach gospodarczych i przekazywanie uzyskanych tą drogą zysków na cele statutowe,
14) pozyskiwanie sponsorów dla swej działalności i członków w celu realizacji zadań statutowych
15) współdziałanie z organami samorządowymi i administracja rządową w zakresie kultury fizycznej

Rozdział 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§ 11. Członkowie Tarnowskiego TKKF dzielą się na:
1 ) zwyczajnych
2 ) wspierających
3 ) honorowych
§ 12. 1. Członkami zwyczajnymi Tarnowskiego TKKF są zarejestrowane statutowe Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej z osobowością prawną.
2. Członkiem zwyczajnym Tarnowskiego TKKF może być również stowarzyszenie, którego jednym z celów działania jest upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej.
§ 13. 1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Tarnowskiego TKKF dokonuje Zarząd w drodze uchwały po stwierdzeniu , że osoba prawna :
1 ) złożyła pisemną deklarację przystąpienia, oraz zobowiązała się przestrzegać statut Tarnowskiego TKKF , obowiązujących regulaminów oraz uchwał władz Tarnowskiego TKKF,
2 ) jest stowarzyszeniem zarejestrowanym , posiadającym osobowość prawną lub związkiem takich stowarzyszeń,
3 ) posiada statut, który nie jest sprzeczny ze statutem Tarnowskiego TKKF,
4 ) złożyła zobowiązanie do regularnego płacenia składek,
2. Od uchwały Zarządu odmawiającego przyjęcia w poczet członków Tarnowskiego TKKF przysługuje, osobie zainteresowanej odwołanie do Walnego Zebrania Przedstawicieli Tarnowskiego TKKF. Odwołanie o którym wyżej , wnosi się za pośrednictwem Zarządu Tarnowskiego TKKF w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały odmawiającej. Odwołanie wniesione po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.
§ 14.1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1 ) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Tarnowskiego TKKF z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym,
2 ) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Tarnowskiego TKKF,
3 ) brać czynny udział we wszystkich przedsięwzięciach wspólnych organizowanych przez Tarnowskie TKKF zgodnie z przyjętymi zasadami,
2. Prawa określone w ust. 1 pkt. 1. członkowie zwyczajni realizują przez swych przedstawicieli. Każdy członek ma prawo ustanowienia jednego przedstawiciela.
§ 15. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1 ) przestrzeganie postanowień statutu Tarnowskiego TKKF oraz uchwał jego władz,
2 ) regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz Tarnowskiego TKKF,
3 ) branie czynnego udziału w działalności Tarnowskiego TKKF oraz organizowanych wspólnych przedsięwzięciach,
4 ) prowadzenie własnej działalności statutowej w zakresie kultury fizycznej, jej upowszechniania i rozwoju,
§ 16.1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, regulaminowa jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna, która zadeklaruje pomoc finansową czy rzeczową dla Tarnowskiego TKKF.
2. Przyjęcia w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd w drodze uchwały po złożeniu deklaracji o której mowa w ust. 1.
3. Do obowiązków członków wspierających należy wywiązywanie się z deklarowanej pomocy, działanie dla dobra Tarnowskiego TKKF i nie podejmowanie działań sprzecznych z interesem Tarnowskiego TKKF.
4. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia, z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Tarnowskiego TKKF oraz biernym prawem wyborczym do władz Tarnowskiego TKKF. Powyższe prawa członek wspierający realizuje poprzez ustanowionego w tym celu przedstawiciela.
§ 17.1. Osobie fizycznej szczególnie zasłużonej dla Tarnowskiego TKKF, Zarząd w drodze uchwały może przyznać członkostwo honorowe ( członek honorowy ) .
2. Członek honorowy posiada prawa członka wspierającego.
§ 18. Członkostwo wygasa na skutek:
1) rezygnacji zgłoszonej na piśmie,
2) utraty osobowo¶ci prawnej,
3) skreślenia z rejestru członków przez Zarząd wobec niepłacenia składek, bądź zaprzestania działalności w zakresie kultury fizycznej,
4) z chwilą wykluczenia członka uchwałą Zarządu za nieprzestrzeganie przez członka postanowień statutu, uchwał władz Tarnowskiego TKKF lub działania na jego szkodę.
§ 19. 1. O posiedzeniu Zarządu na którym ma być podjęta uchwała o skreśleniu członka, bądź jego wykluczeniu, zainteresowany winien być powiadomiony pisemnie na 7 dni wcześniej w celu złożenia pisemnych wyjaśnień.
2. Uchwały w sprawie skreślenia lub wykluczenia są skuteczne z chwilą ich podjęcia. O podjęciu uchwały w powyższych sprawach Zarząd zawiadamia osobę zainteresowaną.
3. W terminie 2 tygodni od otrzymania zawiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu zainteresowany może wnieść odwołanie od uchwały. Odwołanie wnosi się do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu, który własną uchwałę może zmienić. Odwołanie od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu, którego Zarząd nie uwzględnił pozostawia się do rozpoznania przez najbliższe Walne Zebranie. O terminie i miejscu Walnego Zebrania, na którym ma być rozpoznawane odwołanie powiadamia się odwołującego, który może w Walnym Zebraniu uczestniczyć i popierać swoje odwołanie.
§ 20. W przypadku wygaśnięcia członkostwa członka zwyczajnego, który używał w nazwie zwrotu ” Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej” , traci prawo do dalszego używania tej nazwy oraz symboli organizacyjnych.

Rozdział 4. Władze Tarnowskiego TKKF.
§ 21. Władzami Tarnowskiego TKKF są:
” Walne Zebranie Przedstawicieli, ( Walne Zebranie )
” Zarząd
” Komisja Rewizyjna
§ 22.1. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich organów władz są ważne jeżeli zostały powzięte zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania z wyjątkiem § 42 ust. 1.
2. Przy obliczaniu wymaganej większości liczy się tylko głosy oddane ” za” i ” przeciw” uchwale, która ma być podjęta. W razie równowagi głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia – nie dotyczy to głosowania tajnego.
3. Wszystkie uchwały podejmowane są w drodze głosowania jawnego. Na wniosek co najmniej 1 osób uprawnionych biorących udział w posiedzeniu zarządza się głosowanie tajne. Walne Zebranie Przedstawicieli ( Walne Zebranie )
§ 23. 1. Walne Zebranie Przedstawicieli Członków jest najwyższa władzą Tarnowskiego TKKF.
2. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz na cztery lata i jest zebraniem sprawozdawczo-wyborczym.
3. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd Tarnowskiego TKKF, podając te dane do wiadomości członkom nie później niż na dwa tygodnie przed ustalonym terminem Walnego Zebrania.
4. Walne Zebranie obraduje tylko nad sprawami ujętymi w porządku obrad i tylko w tych sprawach może podejmować uchwały.
5. Porządek obrad Walnego Zebrania, ustalony przez Zarząd winien być uzupełniony jeżeli na tydzień przed terminem Zebrania zostanie złożony pisemny wniosek podpisany przez przynajmniej 1/3 członków zwyczajnych lub Komisję Rewizyjną.
§ 24. 1 . Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej popartego na piśmie przez co najmniej 1 członków zwyczajnych, lub na skutek własnej uchwały Zarządu.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Zarząd winien zwołać w ciągu dwóch miesięcy od wpłynięcia wniosku, o którym mowa w ust. poprzedzającym.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje i podejmuje uchwały nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 25. 1. Członkowie zwyczajni Tarnowskiego TKKF biorą udział w Walnym Zebraniu poprzez swoich przedstawicieli. Przedstawicielem członka zwyczajnego może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca członkiem tego stowarzyszenia i posiadająca pisemne pełnomocnictwo szczególnie do jego reprezentowania. Pełnomocnictwa udziela Zarząd członka zwyczajnego w drodze uchwały.
2. Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym. Bierne prawo wyborcze przysługuje również osobom fizycznym zaproszonym przez Zarząd lub Komisję Rewizyjna posiadającym członkostwo w jednym ze stowarzyszeń zrzeszonym w Tarnowskim TKKF.
§ 26. 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) uchwalanie zmian statutu,
2) uchwalanie wytycznych programowych działalności Tarnowskiego TKKF,
3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Tarnowskiego TKKF, wniosków zgłoszonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
4) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi za minioną kadencję,
5) wybór członków władz Tarnowskiego TKKF oraz ich odwoływanie,
6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Tarnowskiego TKKF i przeznaczeniu majątku po rozwiązaniu,
7) rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich ich dotyczących ( skreślenia, wykluczenia lub udzielania kary ),
8) ustalenie godła i barw Tarnowskiego TKKF, Zarząd Tarnowskiego TKKF
§ 27. 1. Zarząd Tarnowskiego TKKF składa się z 9 – 11 członków w zależności od uchwały Walnego Zebrania.
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Rozpoczyna się ona z dniem wyboru na Zwyczajnym Walnym Zebraniu sprawozdawczo -wyborczym i kończy się z chwilą odbycia następnego Zwyczajnego Walnego Zebrania po upływie 4 lat.
3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród swych członków prezesa, 1 – 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, którzy tworzą Prezydium Zarządu.
4. Podział zadań poszczególnych członków Prezydium Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
§ 28. 1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie działalnością Tarnowskiego TKKF,
2) wybór delegatów do organizacji , których Tarnowskie TKKF jest członkiem,
3) ustalanie składki członkowskiej i wpisowego,
4) nadawanie godności członka honorowego,
5) uchwalanie preliminarzy budżetowych Tarnowskiego TKKF,
6) uchwalanie regulaminów obowiązujących w Tarnowskim TKKF,
7) zatwierdzanie sprawozdań i bilansów,
8) powoływanie wszelkiego rodzaju doraźnych komisji, uchwalanie ich regulaminu działania i powoływanie ich składu osobowego,
9) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, dotyczących wykreślenia, wykluczenia,
10) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania lub obciążania nieruchomości,
11) uchwalanie szczegółowych wytycznych działalności programowo-statutowej i gospodarczej Tarnowskiego TKKF,
12) uchwalanie struktury wewnętrznej Tarnowskiego TKKF, jego biura oraz regulaminu działalności gospodarczej,
13) udzielanie pełnomocnictw w zakresie bieżącej działalności gospodarczej Tarnowskiego TKKF oraz określanie wysokości zobowiązań , które upoważnieni członkowie Zarządu lub pełnomocnicy mogą zaciągać bez uchwały Zarządu dla realizacji celów działalności Tarnowskiego TKKF.
2. Zarząd realizuje swoje zadania przez podejmowanie stosownych uchwał na posiedzeniach , które odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub z jego upoważnienia Wiceprezes podając do wiadomości przewidywany porządek obrad.
4. W posiedzeniach Zarządu mają prawo uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej, którzy o każdym posiedzeniu winni być powiadomieni.
5. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół , który podpisuje Sekretarz lub inna osoba wyznaczona do protokołowania oraz Prezes lub Wiceprezes przewodniczący posiedzeniu. Na najbliższym posiedzeniu Zarządu protokół winien być odczytany i mogą być do niego wniesione uwagi lub sprostowania.
§ 29. Szczegółowy tryb odbywania posiedzeń Zarządu, sposób sporządzania protokołów określa regulamin Zarządu.
§ 30. Między posiedzeniami Zarządu działalnością Tarnowskiego TKKF kieruje jego Prezydium zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd z wyjątkiem podejmowania uchwał zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zarządu określonych w § 28 ust. 1 pkt. 2,3,4,6,7,9. Komisja Rewizyjna.
§ 31. 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków w zależności od uchwały Walnego Zebrania.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. Rozpoczyna się i kończy tak jak kadencja Zarządu.
3. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają jej Przewodniczącego i Zastępcę.
§ 32. 1. Komisja Rewizyjna wykonuje swe zadania przez:
1) przeprowadzanie przynajmniej jeden raz w roku kontroli działalności Zarządu,
2) bada celowość i legalność wydatków oraz ich zgodności z budżetem,
3) sporządza sprawozdania, które przedstawia Walnemu Zebraniu,
4) przedstawia wnioski o udzielenie absolutorium Zarządowi.
§ 33. Komisja Rewizyjna obowiązana jest do dokonywania czynności rewizyjnych co najmniej jeden raz w roku.
§ 34. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w każdym posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.
§ 35.
1. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2. Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa:
1) z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji
2) odwołania przez Walne Zebranie zwołane w tym celu,
3) utraty członkostwa w stowarzyszeniu, w którym osoba ta jest zrzeszona.
3. Odwołanie następuje w drodze uchwały podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów.
4. Władze Tarnowskiego TKKF mają prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, których mandaty wygasły w czasie trwania kadencji albo jeżeli Walne Zebranie nie wybrało maksymalnej liczby osób przewidzianej w § 27 ust. 1 lub § 31 ust. 1. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Rozdział 5. Wyróżnienia i kary.
§ 36. Osoby prawne i fizyczne wyróżniające się wykonywaniem swoich obowiązków w szczególności za aktywny udział w pracy na rzecz i dobro Tarnowskiego TKKF mogą być wyróżniani przez Zarząd:
1) pochwałą na piśmie,
2) nagrodami rzeczowymi i pieniężnymi,
3) przedstawiane do innych niż wymienione wyżej odznaczeń organizacyjnych.
§ 37. Za uchybienia naruszające postanowienia statutu, regulaminów i uchwał władz Tarnowskiego TKKF lub działania na szkodę TKKF na członków zwyczajnych, w zależno¶ci od wagi uchybienia mogą być nakładane następujące kary:
1) upomnienie,
2) odmówienie pomocy, albo innego poparcia,
3) żądanie cofnięcia niedopuszczalnych uchwał,
4) wykluczenie z Tarnowskiego TKKF.
§ 38. Kary stosowane są w zależności od wagi przewinienia.
§ 39. Kary nakładane są przez Zarząd. Od kary nałożonej przez Zarząd nie przysługuje odwołanie, chyba że jest to kara wykluczenia, w takim przypadku ma zastosowanie odpowiednio § 19 statutu.

Rozdział 6. Majątek i fundusze.
§ 40. 1. Majątek Tarnowskiego TKKF stanowią jego ruchomości, nieruchomości oraz prawa i fundusze.
2. Na fundusze Tarnowskiego TKKF składają się:
1) wpisowe i składki członkowskie,
2) dochody z majątku Tarnowskiego TKKF i działalności gospodarczej,
3) darowizny, spadki i zapisy,
4) dotacje budżetowe i samorządowe na zadania zlecone,
5) z innych źródeł
§ 41. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy Prezesa i jednego z Wiceprezesów lub Skarbnika bądź innych dwóch członków Zarządu upoważnionych uchwałą.
Rozdział 7. Zmiany statutu i rozwiązanie Tarnowskiego TKKF.
§ 42. 1. Zmiana statutu lub rozwiązanie się Tarnowskiego TKKF może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie, jeżeli podano w zawiadomieniu o takim terminie.
2. W przypadku rozwiązania się Tarnowskiego TKKF Walne zebranie podejmuje uchwały o przeznaczeniu majątku i powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Tarnowskiego TKKF. Komisję Likwidacyjną mogą stanowić członkowie Zarządu ( Prezydium ).
§ 43. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia Prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o kulturze fizycznej.