Otwarte Mistrzostwa Tarnowa TKKF w siatkówce plażowej 2021

R E G U L A M I N Mistrzostw Małopolskiego TKKF w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn  Kraków – Tarnów – Ostrów 2021

SPONSOREM ROZGRYWEK JEST WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Cel:
• popularyzowanie plażowej piłki siatkowej oraz aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu,
• wyłonienie drużyn w kategorii kobiet i mężczyzn do udziału w „ XVIII Mistrzostwach Małopolskiego TKKF” w 2021 r.

Organizator:
Tarnowskie TKKF w Tarnowie.

Współorganziatorzy:

Małopolskie TKKF w Krakowie
Gmina Wierzchosławice
Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach

Termin i miejsce:
Rozgrywki w ramach mistrzostw zostaną przeprowadzone w dniu 8 sierpnia 2021 r. ( w niedziele ) o godz. 9.00 na obiektach sportowych w Ostrowie nad Dunajcem k/Tarnowa.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia do mistrzostw przyjmowane będą w dniu zawodów od 8.30 do godz. 9.00. Organizatorem rozgrywek jest Mateusz Muniga tel. kontaktowy; 601 979 939, e-mail: mmuniga@cws.net.pl

Uczestnictwo:
W mistrzostwach siatkówki plażowej mogą brać udział:

  • Drużyny dwuosobowe, które opłacą startowe w wysokości 30,- zł od zespołu.
  • Dopuszcza się drużyny mieszane, które zaliczone zostaną do grupy mężczyzn.
  • W rozgrywkach mogą startować zawodnicy, powyżej 15 roku życia.
  • Zawodników w wieku od 15 do 18 lat życia obowiązuje zgoda rodziców lub opiekuna prawnego zał. N. 2 .
  • Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie lub złożyć pisemne oświadczenie o starcie w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
  • Zgłoszeni zawodnicy mogą reprezentować wyłącznie swoje zespoły, zgodnie ze zgłoszeniem.
  • Każdy zawodnik winien posiadać dowód osobisty lub dokument stwierdzający tożsamość.

System rozgrywek:
System rozgrywek zostanie ustalony przed turniejem w zależności od ilości zgłoszeń.

Sprawy finansowe:
Koszty organizacyjne rozgrywek pokrywają organizatorzy, pozostałe koszty (wpisowe, przejazdy, wyżywienie i napoje ) sponsorzy lub uczestnicy we własnym zakresie.

Nagrody:
Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w każdym turnieju w kategorii kobiet i mężczyzn drużyny otrzymają pamiątkowe medale.

Postanowienia końcowe:
• zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie lub  złożyć  pisemne  oświadczenie  o  starcie  na własną  odpowiedzialność,
• wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy,
• zawodnicy wini ubezpieczyć się we własnym zakresie,
• w wypadku nie sportowego zachowania się drużyna zostanie zdyskwalifikowana,
• interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom,
• organizator zapewnia piłki do gry, do rozgrzewki zespoły powinny posiadać własne piłki,
• uczestników rozgrywek obowiązuje zasada „FAIR PLAY”,
• uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i są zobowiązani do jego przestrzegania oraz stosowania się do zasad bezpieczeństwa i poleceń organizatorów, Zawodnicy niepełnoletni muszą przedłożyć zgodę pisemną rodziców lub opiekuna. /Załącznik nr 2/.
• organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane złym stanem zdrowia uczestników,
• uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone z własnej winy,
• organizatorzy i wszystkie osoby współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem rozgrywek nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe, i majątkowe, które mogą wystąpić przed, w trakcie lub po rozgrywkach,
• zawodnicy podpisując listę zgłoszeniową akceptują niniejszy Regulamin rozgrywek piłki plażowej oraz poniższą klauzulę: *zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moją osobą mogą być wykorzystane przez prasę , radio, telewizję i internet.,
• wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora w związku z organizacją eliminacji do „ XVI Mistrzostw Małopolskiego TKKF w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn w 2019 r. ” oraz otrzymałam/otrzymałem informację, że :

• dostęp do tych danych będzie miał wyłącznie Administrator, którym jest Zarząd Wojewódzki Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej z siedzibą w Krakowie,
ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, tel./fax 12/ 633-26-62, e-mail : tkkf@tkkf.com oraz Tarnowskie TKKF,
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do karty zgłoszenia, w której są podane dane osobowe, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
• podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny,
• podanie danych jest warunkiem niezbędnym , by uwzględnić Panią/Pana do wzięcia udziału w rozgrywkach piłki siatkowej kobiet i mężczyzn w 2021 r”,
• administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Pani/Pana i dziecka danych osobowych,
• dane będą przechowywane przez okres 5 lat,
• posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą; ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
• podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana stanowi art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.( RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)( Dz. Urz. UE L. 4 maja 2016, s. 1).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
Organizatorem i Sędzią Głównym rozgrywek jest – Pan Mateusz Muniga tel. kom. 601 979 939, e-mail: mmuniga@cws.net.pl jako TARNOWSKIE TKKF
WSPÓŁORGANIZATORZY: Gmina Wierzchosławice oraz GCK w Wierzchosławicach.

Honorowy Patronat – Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Drugi Honorowy Patronat – Wójt Gminy Wierzchosławice Andrzej Mróz.

Niniejszy regulamin oraz bieżące informacje i wyniki z przebiegu rozgrywek będą dostępne na stronie internetowej Tarnowskiego TKKF: www.tkkf.pl.

Załączniki:
Zał. nr 1 – Zgłoszenie do turnieju -plik .PDF
Zał. nr 2 – Zgoda rodziców – plik .PDF

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/606861096966782

You May Also Like