Statut

STATUT
Stowarzyszenia pod nazwą:
Tarnowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Tarnowie
[tekst jednolity z dnia 16.05.2018 r. ]

ROZDZIAŁ 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Tarnowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Tarnowie, zwane w dalszej treści Statutu „Stowarzyszeniem”.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Tarnów.
3. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
4. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem, działającym na podstawie: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr z 2017 r. poz. 210 z późn.zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. Nr 1463 z późn.zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie może tworzyć jednostki regulaminowe działające w ramach Stowarzyszenia.

§ 3.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do realizacji określonych celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników, w tym członków zarządu.

§ 4.

Członkowie zarządu mogą też pobierać wynagrodzenie za pracę zarządczą w Stowarzyszeniu.

§ 5.

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6.

Stowarzyszenie może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną zgodne obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ 2
Cele i środki działania

§ 7.

1. Celami Stowarzyszenia są:

1) krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
2) organizowanie i propagowanie działalności sportowej, wychowawczej i rekreacyjnej, rozwijanie i rozpowszechnianie zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży, dorosłych, seniorów,
3) inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności sportowej,
4) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
5) integrowanie poprzez sport różnych grup społecznych i przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1) współdziałanie z władzami sportowymi państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu,
2) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej,
3) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
4) prowadzenie działalności szkoleniowej, stałych zespołów ćwiczebnych,
5) sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Stowarzyszenia,
6) organizowanie obozów sportowych, seminarium szkoleniowych, egzaminów instruktorskich,
7) prowadzenie szerokiej kampanii społecznej na rzecz przeciwdziałania przestępstwom na tle przemocy,
8) prowadzenie kampanii społecznych na rzecz nauki samoobrony wśród grup zagrożonych,
9) kształtowanie u członków Stowarzyszenia wysokich wartości fizycznych i moralnych,
10) promocja i organizacja wolontariatu w zakresie celów Stowarzyszenia a także promocja przedsiębiorczości i przedsiębiorców, w tym. m.in. lokalnie wspierających cele i idee Stowarzyszenia,
11) wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz edukacyjno-szkoleniowych, katalogów, informatorów, folderów, broszur itp.,
12) fundowanie stypendiów lub nagród dla osób związanych ze Stowarzyszeniem.

§ 8.

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność w formie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
2. Wyodrębnienie działalności odpłatnej powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.
3. Środki finansowe pochodzące z działalności odpłatnej pożytku publicznego służą wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub/ i celów statutowych. Wynagrodzenie Stowarzyszenia za prowadzoną działalność statutową jak również, wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej nie może przekraczać limitów wskazanych przez przepisy prawa.

3. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia każdej z tych form w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, zgodnie z zasadami rachunkowości.

§ 9.

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zysk z tej działalności może być przeznaczony wyłącznie na cele statutowe Stowarzyszenia i w żadnym wypadku nie może być dzielony pomiędzy członków Stowarzyszenia.
2. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zebranie Stowarzyszenia.

§ 10.

W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje Przewodniczący lub członek Komisji Rewizyjnej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ 3
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 11.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) honorowych,
3) wspierających.

§ 12.

Członkowie zwyczajni.
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, które złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęte w poczet członków przez Zarząd na podstawie stosownej uchwały.
2. Osoby małoletnie w wieku od 16 do 18 lat mogą należeć do Stowarzyszenia. Mogą też korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Osoby poniżej 16 roku życia mogą należeć do Stowarzyszenia. Muszą jednak posiadać zgodę ich przedstawicieli ustawowych. Nie mają też biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia ani nie mogą uczestniczyć w głosowaniach podczas Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
4. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia w przypadku opisanym w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu następuje na podstawie stosownej uchwały podjętej przez Zarząd.

Członkowie honorowi.

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia bądź utożsamiająca się z jego ideą. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

Członkowie wspierający.

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Stowarzyszenia, zostaną przyjęte przez Zarząd poprzez podjęcie stosownej uchwały oraz zadeklarują pomoc materialną lub finansową dla Stowarzyszenia.

§ 13.

1. Członkowie Zwyczajni mają prawo:
1) uczestniczenia we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych w ramach działalności Stowarzyszenia,
2) korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego, chyba że postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej,
3) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia,
4) uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych, rekreacyjnych i wszelkich innych formach organizowanych przez Stowarzyszenie,
5) korzystania z wszelkich urządzeń, sprzętu i obiektów Stowarzyszenia na zasadach określanych przez Zarząd Stowarzyszenia,
6) korzystania z innych uprawnień na zasadach określanych przez Zarząd Stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi i zwyczajni mają prawo:
1) uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swych przedstawicieli w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym,
2) zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Stowarzyszenia,
3) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 14.

1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do:

1) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych,
3) czynnego uczestnictwa w życiu sportowym i organizacyjnym Stowarzyszenia,
4) troszczenia się o dobro i rozwój Stowarzyszenia oraz dbałości o sprzęt, urządzenia i majątek Stowarzyszenia,
5) godnego reprezentowania Stowarzyszenia.

2. Do obowiązków członków zwyczajnych Stowarzyszenia należy regularne opłacanie składek członkowskich.
3. Członkowie wspierający są zobowiązani spełniać zadeklarowane świadczenia na rzecz Stowarzyszenia.

§ 15.

1. Członkowstwo ustaje w przypadku;
1) wystąpienia członka ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie,
2) rozwiązania Stowarzyszenia,
3) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu.
4) śmierci członka Stowarzyszenia.
5) postawienia w stan likwidacji lub upadłości, lub w przypadku utraty osobowości prawnej przez członka Stowarzyszenia-osobę prawną,

2. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić jeżeli członek:

1) nie spełnia wymagań statutowych,
2) w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
3) działa na szkodę Stowarzyszenia,
4) uchyla się od udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres jednego roku z przyczyn nieuzasadnionych lub zalega z płatnością składki członkowskiej przez 1 rok i mimo wezwania nie dopełnia tego obowiązku.

3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.

4. Przed uruchomieniem procedury skreślenia z listy członków Stowarzyszenia, za naruszenia wymienione w ust. 2 tego paragrafu, może być zastosowane upomnienie ustne lub upomnienie pisemne.

ROZDZIAŁ 4

Władze Stowarzyszenia

§ 16.

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Stowarzyszenia,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 17.

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków, o ile Statut nie stanowi inaczej.
2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie Stowarzyszenia w drugim terminie, tego samego dnia 0,5 godziny później po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków. Zasada ta odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

§ 18.

Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
1) upływu kadencji, z chwilą wyboru nowych członków tych organów,
2) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
3) ustąpienia z funkcji w tych organach,
4) odwołania lub zawieszenia w czynnościach,
5) śmierci członka władz.

§ 19.

1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji na skutek ustania członkostwa w sposób określony w § 18, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia ich składu spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba nowych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia w celu odbycia wyborów uzupełniających.
2. Członkowie, którzy w trybie uzupełnienia składu wejdą do władz Stowarzyszenia muszą być zatwierdzeni uchwałą na najbliższym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.

§ 20.

1. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej.

3. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, którego odwołanie lub zawieszenie będzie rozpatrywane podczas Walnego Zebrania Stowarzyszenia ma prawo do wysłuchania
i przedstawienia swojego stanowiska w kwestii dotyczącej odwołania lub zawieszenia, a Walne Zebranie Stowarzyszenia ma obowiązek jego wysłuchania. Stanowisko może być wniesione do Walnego Zebrania Stowarzyszenia również w formie papierowej i odczytanie przez jednego z członków Stowarzyszenia, upoważnionego przez samego zainteresowanego.

§ 21.

Na miejsce odwołanych członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, o ile wymagana Statutem liczba członków tych organów nie została zachowana, wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Jeżeli nie ma takich osób, składy uzupełnia się spośród innych członków zwyczajnych, które podlegają zatwierdzeniu uchwałą na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Stowarzyszenia

§ 22.

1. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Stowarzyszenia może być:
1) Zwyczajne,
2) Nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwołuje Zarząd lub Komisja Rewizyjna i dotyczy to wszystkich przypadków, kiedy zachodzi taka konieczność:
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia powinno być zwoływane w terminie
30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6. Walnym Zebraniem Stowarzyszenia kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

§ 23.

Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia w szczególności należy:

1) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
3) uchwalanie Statutu i jego zmian oraz zatwierdzanie regulaminów Stowarzyszenia,
4) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) udzielenie bądź odmowa udzielenia Zarządowi absolutorium,
6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku oraz powołaniu likwidatora,
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
8) nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
9) ocena działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
10) powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu i w sporach z nimi, o ile pełnomocnika nie powoła Komisja Rewizyjna,
11) podejmowanie uchwały o rozpoczęciu działalności gospodarczej,
12) podejmowanie uchwały o zmianie nazwy Stowarzyszenia,
13) podejmowanie uchwał w innych sprawach dotyczących Stowarzyszenia,
14) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Stowarzyszenia lub takich, dla których Statut nie ustala właściwości innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 24

1. Zarząd składa się z 5 do 7 osób.
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy przewodniczący Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
4. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, 1-2 Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza a pozostałym członkom przydziela do realizacji określone funkcje.
5. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.
6. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy i muszą być protokołowane oraz podpisane przez wszystkich członków obecnych podczas zebrania.

§ 25.

Do kompetencji Zarządu należy:

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
4) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych oraz regulaminów w tym regulaminu Biura Stowarzyszenia,
5) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników oraz ustalania zasad wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
6) zatwierdzania wysokości składek członkowskich,
7) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych,
8) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, bycia organizacją pożytku publicznego oraz wyodrębnienie rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,
9) podejmowanie decyzji o zmianie adresu siedziby Stowarzyszenia,
10) zwoływanie Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
11) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
12) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
13) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
14) zwalnianie członków Stowarzyszenia z obowiązku płacenia składek członkowskich w szczególnych przypadkach,
15) powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych,
16) podejmowanie decyzji o rozpoczęciu prowadzenia działalności odpłatnej.

§ 26.

1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powoływać Biuro Stowarzyszenia i jego szefa (Kierownika lub Dyrektora).
2. Biuro Stowarzyszenia funkcjonuje w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarząd.
3. Nie wolno łączyć funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna

§ 27.

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z  3-5 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 28.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami i zaleceniami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Stowarzyszenia, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
6) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia,
7) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 29.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Komisji.

§ 30.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
4. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów.

ROZDZIAŁ 5
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 31.

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
4) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
5) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
6) dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów o ile Stowarzyszenie będzie taką działalność prowadzić,
7) wpływy z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
8) z ofiarności publicznej.

§ 32.

Składki członkowskie powinny być wpłacane wg zasad określonych przez regulamin zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 33.

W Stowarzyszeniu zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 34.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są:
1) Prezes Zarządu samodzielnie w sprawach dotyczących zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości nie przekraczającej 15.000,- zł (piętnaście tysięcy złotych),
2) W pozostałych przypadkach wymagane jest zgodne współdziałanie dwóch osób: Prezesa i jednego z członków Zarządu.

ROZDZIAŁ 6
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 35.

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Stowarzyszenia wymaga podjęcia uchwały większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (z zastrzeżeniem Rozdziału IV § 17 ust. 2).

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Stowarzyszenia powołuje Likwidatora, który przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie Stowarzyszenia wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

Tarnów 16.05.2018 r.