Regulamin finału Małopolskiej Ligi TKKF w Piłce Nożnej – 5 osobowej

Regulamin finału

Małopolskiej Ligi TKKF w Piłce Nożnej – 5 osobowej

w ramach jubileuszu 55 lecia Małopolskiego TKKF

I. Cel :

Popularyzacja piłki nożnej 5 osobowej wśród mieszkańców Krakowa i województwa małopolskiego .
Wyłonienie 6 najlepszych zespołów finałowych z 3 stref eliminacyjnych w woj. małopolskim po dwa z każdej strefy eliminacyjnej.

II. Organizator :

Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF w Krakowie .
Tarnowskie TKKF
TKKF „Gorce” Nowy Targ

III. Partnerzy :

Województwo Małopolskie .
Ognisko TKKF Wiarus w Niepołomicach

IV. Termin i miejsce :

Turniej finałowy odbędzie się w dniu 25.11.2012 r. ( niedziela ) o godz. 9:00 w Niepołomicach z udziałem 6 zespołów ( po dwa z każdej strefy ).

Turniej odbędzie się w Hali Sportowej w Niepołomicach przy ul. 3 Maja.

Losowanie grup eliminacyjnych w miejscu zawodów o godz. 9;00.

V. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia :

1. W zawodach uczestniczyć mogą zespoły których zawodnicy :

a) ukończyli 18 rok życia i posiadają aktualne badania lekarskie lub złożą pisemne oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność ,

b) złożyły imienne oświadczenia z podaniem nazwy zespołów.

VI. Sposób przeprowadzenia ligi , system , przepisy techniczne i punktacja :

1) Liga prowadzona będzie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami gry w piłkę nożną halową zespołów pięcioosobowych FUTSAL z wyjątkiem przepisu o grze bramkarza (dopuszcza się wielokrotną grę z bramkarzem
2) Drużyna musi rozpocząć grę w pięcioosobowym składzie ( bramkarz i 4 zawodników w polu ) Gra może być kontynuowana w składzie czteroosobowym.
3) Drużyny biorące udział w lidze zobowiązuje się występowania w jednakowych strojach i obuwiu sportowym.
4) Czas trwania meczu 2 x 15 minut.
5) Zawodnik rozpoczynający grę w danej drużynie nie może brać udziału w innej.
6) Przed rozpoczęciem meczu , kierownicy – kapitanowie drużyn obowiązani są do czytelnego wypełnienia protokołu sędziowskiego oraz potwierdzenia własnoręcznym podpisem prawdziwości danych.
7) Za poważne przewinienie stosuje się wykluczenie z gry na okres 2 minut ( żółta kartka), powtórne przekroczenie przepisów powoduje 2 żółtą kartkę (czerwona kartka) i wykluczenie do końca meczu. Zawodnik , który otrzymał czerwoną kartkę nie może grać w następnym meczu. Jednocześnie nie może być wykluczonych więcej niż 2 zawodników z zespołu. Po stracie bramki przez drużynę ukaranego zawodnika – powraca on do gry. Szczególną uwagę zwraca się na sportowe zachowanie zawodników w trakcie meczu i po jego zakończeniu. W rażących przypadkach zawodnik lub drużyna może być wykluczona z turnieju.
9) Protest można składać na piśmie do 10 minut po zakończeniu meczu wpłacając równocześnie kaucję w wysokości 50 zł ( pięćdziesiąt zł). W razie oddalenia protestu kaucja przepada.
10) Do sędziego zwraca się tylko kapitan zespołu.`

VII. System rozgrywek
– dwie grupy po 3 zespoły grają systemem każdy z każdym
– grupy wyłonione drogą losowania
– zwycięscy grup grają o miejsce I
– przegrani grają o miejsce III
– w miarę możliwości czasowych dopuszcza się rozegranie meczu o miejsca V – VI lub rzuty karne.

VIII. Klasyfikacja końcowa :

Ustalona będzie na podstawie zdobytych miejsc przez zespoły uczestniczące .

O kolejności miejsc w grupie decydują :
– liczba zdobytych punktów ,
– bezpośredni pojedynek pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
– stosunek bramek (iloraz)
– większa ilość strzelonych bramek

IX. Nagrody :

Za miejsca I – IIII zespoły otrzymują puchary , medale oraz okolicznościowe dyplomy.

Za miejsca IV – VI zespoły otrzymują puchary oraz okolicznościowe dyplomy

Najlepszy strzelec , bramkarz i zawodnik otrzymują statuetki i dyplomy.

X. Zasady finansowania :

1) Koszty związane z przeprowadzeniem finału pokrywa Małopolskie TKKF..
2) Koszty dojazdu i wyżywienia pokrywają zespoły we własnym zakresie.

XI. Postanowienia końcowe :

1) Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane złym stanem zdrowia startujących.

2) Organizator zabezpiecza ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas rozgrywek. Wszelki inny rodzaj ubezpieczenia lub dodatkowe NNW zależy do uczestników.

3) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty materialne powstałe w trakcie trwania imprezy.

4) Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas zawodów będzie rozstrzygać „Komisja odwoławcza”.

5) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu .

Organizator – Małopolskie TKKF

You May Also Like