Otwarty Turniej Piłki Siatkowej z okazji Święta Niepodległości – Tarnów 2015

Cel:

 • popularyzowanie piłki siatkowej wśród mieszkańców Tarnowa i Województwa Małopolskiego,
 • propagowanie zdrowego wypoczynku poprzez aktywność ruchową,
 • wymiana doświadczeń oraz wyłonienie najlepszych zespołów piłki siatkowej, 

Organizator:

            Tarnowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej  w Tarnowie.

Współorganizator:

            Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie.

Termin i miejsce:

            Turniej rozegrany zostanie dnia 11.11.2015 r. o godz. 8.30 w hali sportowej Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Krupnicza 8 a w Tarnowie.     

Zgłoszenia:

Zgłoszenia telefoniczne do 6.11.2015 r. przyjmuje Pan Kazimierz Bagnicki tel. 609 428 340, e-mail; kbagnicki@poczta.onet.pl

Organizator ze względów technicznych może ograniczyć ilość startujących zespołów o przyjęciu do rozgrywek decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnictwo:

            W turnieju mogą brać udział drużyny niezrzeszone, reprezentujące ogniska TKK, zakłady pracy i instytucje, które wpłacą wpisowe w wysokości 50,- zł.

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę obojga rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rozgrywkach.

Badania lekarskie i ubezpieczenie:

Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie lub podpisać oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.

Organizator ubezpiecza uczestników turnieju od następstw nieszczęśliwych wypadków / NNW/,  ponadto każdy z zawodników może się ubezpieczyć we własnym zakresie.

Organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane złym stanem zdrowia zawodników, każdy z uczestników bierze udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.

System rozgrywek:

Rozgrywki zostaną przeprowadzone w grupach, systemem każdy z każdym lub systemem brazylijskim do dwóch przegranych setów.

System zostanie określony w zależności od ilości zgłoszeń.

Rozgrywki zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZPS.

Finansowanie:

Koszty organizacyjne Turnieju pokrywają organizatorzy.

Koszty dojazdu, wyżywienia i startowego pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.

Nagrody:

            Za pierwsze trzy miejsca w turnieju zwycięskie drużyny otrzymają puchary.

Postanowienia końcowe:

 • wszystkich zawodników obowiązuje strój i obuwie sportowe,
 • uczestnicy turnieju są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem, przestrzegania jego zasad i bezpieczeństwa oraz  stosowania się do poleceń organizatorów,
 • uczestnicy turnieju ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie ewentualne szkody wyrządzone z własnej winy,
 • uczestników turnieju obowiązują zasady „ fair play” w wypadku nie sportowego zachowania drużyna zostanie zdyskwalifikowana,
 • organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją turnieju nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które mogą wystąpić przed, w trakcie lub po imprezie.
 • uczestnicy turnieju podpisując listę startową akceptują niniejszy regulamin Turnieju oraz poniższą klauzulę;
 • zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moją osobą mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i Internet,
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz. U. Nr 133, poz. 883 i Art. 81 Ust. Pr. Aut. /
 • wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas Turnieju rozstrzyga Komisja Odwoławcza składająca się z przedstawiciela organizatora i sędziego głównego,
 • niniejszy regulamin oraz bieżące informacje i wyniki turnieju będą dostępne na stronie internetowej Tarnowskiego TKKF : tkkf.pl
 • interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi,

Organizatorzy.

You May Also Like