Otwarte Mistrzostwa Tarnowa w siatkówce plażowej – Ostrów 2018

R E G U L A M I N Otwartych Mistrzostw Siatkówki Plażowej Tarnów – Ostrów 2018

SPONSOREM ROZGRYWEK JEST WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Cel:

 • popularyzowanie plażowej piłki siatkowej oraz aktywnego wypoczynku nad wodą,

Organizator:

Małopolskie TKKF w Krakowie oraz Tarnowskie TKKF w Tarnowie.

Termin i miejsce:

Rozgrywki w ramach mistrzostw zostaną przeprowadzone w dniach: 01, 21 lipca 2016 r. ( w niedziele ) o godz. 9.00 na obiektach sportowych w Ostrowie nad Dunajcem k/Tarnowa.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia do mistrzostw przyjmowane będą w dniu zawodów od 8.30 do godz. 9.00. Organizatorem rozgrywek jest Mateusz Muniga tel. kontaktowy; 601 979 939.

Uczestnictwo:

W mistrzostwach siatkówki plażowej mogą brać udział wszyscy chętni bez ograniczeń wiekowych, którzy opłacą startowe w wysokości 10,- zł od zespołu. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców na udział w rozgrywkach. ==> ZGODA RODZICÓW – plik PDF

Punktacja:

Mistrzostwa zostaną przeprowadzone systemem turniejowym w kategorii kobiet i mężczyzn. Za każdy wygrany turniej drużyna otrzymuje – 20 pkt. za 2 miejsce – 17 pkt. za 3 miejsce – 15 pkt. za 4 miejsce – 13 pkt. za każde następne jeden pkt. mniej lecz nie mniej niż – 1 pkt.

Na koniec sezonu odbędzie się podsumowanie drużyn startujących w rozgrywkach piłki plażowej. O zajętym miejscu decydować będzie ilość zebranych punktów w ciągu trwania mistrzostw.

System rozgrywek:

Rozgrywki zostaną przeprowadzone w 2 osobowych składach + 1 zawodnik rezerwowy / dopuszcza się drużyny mieszane – zaliczone zostaną do kategorii mężczyzn /.

System rozgrywek zostanie ustalony przed turniejem w zależności od ilości zgłoszeń.

Sprawy finansowe:

Koszty organizacyjne rozgrywek pokrywają organizatorzy, pozostałe koszty (wpisowe, przejazdy, wyżywienie i napoje ) sponsorzy lub uczestnicy we własnym zakresie.

Nagrody:

Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w każdym turnieju w kategorii kobiet i mężczyzn drużyny otrzymają pamiątkowe medale.

Ponadto trzy najlepsze zespoły sezonu otrzymają pamiątkowe statuetki.

Postanowienia końcowe:

 • Zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie,

 • Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy,

 • Zawodnicy wini ubezpieczyć się we własnym zakresie,

 • W wypadku nie sportowego zachowania się drużyna zostanie zdyskwalifikowana,

 • Mecze mogą być rozgrywane piłkami zaproponowanymi przez zespoły po uzyskaniu zgody przez sędziów meczu. Do rozgrzewki zespoły powinny posiadać własne piłki.

 • Uczestników rozgrywek obowiązuje zasada „FAIR PLAY”.

 • Uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i są zobowiązani do jego przestrzegania oraz stosowania się do poleceń organizatorów.

 • Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane złym stanem zdrowia uczestników.

 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone z własnej winy.

 • Organizatorzy i wszystkie osoby współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem rozgrywek nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe, i majątkowe, które mogą wystąpić przed, w trakcie lub po rozgrywkach.

 • Zawodnicy podpisując listę zgłoszeniową akceptują niniejszy Regulamin rozgrywek w plażową piłkę siatkową oraz poniższą klauzulę: *zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moją osobą mogą być wykorzystane przez prasę , radio, telewizję i internet. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 i Art. 81 Ust. Pr. Aut.)

 • Wszystkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem oraz sporne wynikłe podczas rozgrywek rozstrzygać będzie Komisja Odwoławcza złożona z przedstawicieli Organizatorów i Sędziów po wniesieniu wadium w wysokości 50 zł przez zainteresowanych.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

 • Organizatorem i Sędzią Głównym turnieju jest – Pan Mateusz Muniga tel. kom. 601 979 939, e-mail: mmuniga@cws.net.pl

 • Niniejszy regulamin oraz bieżące informacje i wyniki z przebiegu rozgrywek będą dostępne na stronie internetowej Tarnowskiego TKKF: www.tkkf.pl.

You May Also Like